Neue Gebruikers Condities

GEBRUIKERSOVEREENKOMSTInleiding
Bent U bezoeker, gebruiker en/of afnemer van door Performer aangeboden (webcam)diensten op deze website of maakt U gebruik van de door SNV aangeboden betaaldienst E-Wallet, dan is deze Gebruikersovereenkomst van toepassing.
De Gebruikersovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoek van en de afname van (webcam)diensten via het door SNV geboden technische platform alsmede het gebruik van de E-Wallet betaaldienst.
De Gebruikersovereenkomst vormt een rechtsgeldige overeenkomst waarin de relatie wordt bepaald tussen U als Gebruiker van het platform respectievelijk afnemer van door Performer aangeboden diensten en SNV als technisch platform.
Deze Gebruikersovereenkomst ziet derhalve niet op de diensten van Performers aan Gebruikers toe. SNV is geen partij bij het aanbieden, het verkopen en/of de levering van door Performer aangeboden (webcam)diensten. Als u diensten afneemt van een Performer komt dus een overeenkomst tot stand met de Performer en niet met SNV.
Voordat u gebruikt maakt van het door SNV geboden technische platform moet u alle voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken. Als u hier niet mee akkoord kunt gaan of als u de taal niet begrijpt verlaat dan de SNV websites.

1. Algemeen
1.1. Deze Gebruikersovereenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten gesloten tussen Gebruiker en SNV met betrekking tot de SNV websites en de door SNV mogelijk aangeboden services.
1.2. Door effectief gebruik te maken van het door SNV geboden platform dan wel door gebruik te maken van de door SNV geboden services wordt u geacht deze Gebruikersovereenkomst te hebben geaccepteerd.
1.3. Bij vragen over deze overeenkomst kan Gebruiker de FAQ (veel gestelde vragen) raadplegen of contact opnemen met SNV via het contact formulier op de website.
1.4. SNV heeft het recht de Gebruikersovereenkomst te wijzigen. SNV informeert Gebruiker hierover. Dit gebeurt middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste Gebruikersovereenkomst op de SNV website, op verzoek per e-mail aan de geregistreerde Gebruiker of anderszins. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking, of anders indien dit bepaald is in de bekendmaking. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, zal de Gebruikersovereenkomst van rechtswege eindigen.

2. Definities
2.1. SNV verwijst naar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 122760 kantoorhoudende op het E-Commerce Park Vredenberg, Uniet 23, Willemstad Curacao, en naar de met SNV verbonden ondernemingen en Partners.
2.2. SNV website: een technisch platform van SNV.
2.3. Gebruikersovereenkomst: de algemene voorwaarden voor de Gebruiker.
2.4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die via het door SNV geboden platform diensten afneemt van Performer en desgewenst gebruik maakt van de SNV betaaldienst (E-Wallet).
2.5. Gebruikersaccount: de persoonlijke registratie van Gebruiker op de SNV website.
2.6. Gebruikersnaam: de naam waaronder Gebruiker geregistreerd staat op de SNV website. Tevens de naam die in combinatie met het persoonlijke wachtwoord toegang geeft tot de Gebruikersaccount.
2.7. Performersovereenkomst: de algemene voorwaarden voor de Performer.
2.8. Performer: de natuurlijke persoon die via het door SNV geboden platform diensten aanbiedt aan Gebruiker.
2.9. Performersaccount: de persoonlijke registratie van de Performer op de SNV website c.q. de webpagina van de Performer op het SNV platform welke de informatie van de Performer en E-Wallet bevatten.
2.10. Performersnaam: de naam waaronder Performer zich laat vermelden op de SNV website. Tevens de naam die in combinatie met het persoonlijke wachtwoord toegang geeft tot de Performersaccount.
2.11. Performersprofiel: de volledige persoonlijke en uiterlijke omschrijving van de Performer.
2.12. Ingangsdatum: de datum waarop Gebruiker de gebruikersovereenkomst accepteert.
2.13. Inloggegevens: gegevens die toegang geven tot de Gebruikersaccount respectievelijk Performers account.
2.14. Uw Informatie: alle informatie die U als Gebruiker op de SNV website c.q. Gebruikersaccount plaatst, waaronder registratiegegevens, foto's, video's, feedback en alle andere berichten.
2.15. ISP: een technisch IT platform dat zorgt voor online publicatie en verspreiding van de door Performer in de Performersaccount geplaatste informatie en door Performer aangeboden diensten via SNV servers op het internet.
2.16. Webcam dienst: een dienst die Performer aanbiedt SNV aangeboden technische platform.
2.17. E-Wallet: virtueel tegoed dat door SNV wordt geregistreerd na ontvangst van gelden die afkomstig zijn van Gebruiker. De E-Wallet van Gebruiker wordt opgeslagen in het computersysteem van SNV. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed.
2.18. Financieringstransactie: de transactie waarbij Gebruiker zijn virtueel tegoed (E-Wallet) oplaadt.
2.19. Betalingsopdracht: de autorisatie die Gebruiker aan SNV verstrekt om, ten laste van het virtuele tegoed in de E-Wallet, de vergoeding voor de door Gebruiker van Performer afgenomen diensten, te debiteren. Deze vergoeding wordt gelijktijdig gecrediteerd op de E-Wallet van Performer.
2.20. Terugbetalingstransactie: de transactie waarbij SNV geld dat op de E-Wallet van Gebruiker staat, terugbetaalt naar een (privé)rekening van Gebruiker.
2.21. Transactiekosten: de kosten die gepaard gaan met de Uitbetalingstransactie.
2.22. Direct Payment: de betaling door Gebruiker aan Performer voor afgenomen diensten anders dan via de E-Wallet.
2.23. Hosting: het ter beschikking stellen van webruimte voor het plaatsen van informatie en aangeboden diensten van Performer, op servers in een beveiligde omgeving (datacentrum).
2.24. SNV betaaldienst: de creditering van de E-Wallet van Performer, tegen debitering van de E-Wallet van Gebruiker, voor betaling van geleverde diensten door Performer aan Gebruiker.

3. Voorwaarden Gebruiker
3.1. Gebruiker moet juridisch bekwaam en handelingsbevoegd zijn om een bindende overeen komsten te sluiten.
3.2. Gebruiker mag niet jonger zijn dan 18 jaar en moet daarnaast tenminste de leeftijd hebben bereikt dat gebruik van de site juridisch is toegestaan.
3.3. De Gebruikersaccount is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook.

4. Registratie en overeenkomst
4.1. Om de registratie te voltooien kiest Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord.
4.2. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht met Gebruikersnaam en wachtwoord.
4.3. Gebruiker moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om het wachtwoord beschermd te houden.
4.4. De Gebruikersovereenkomst is van kracht vanaf de datum waarop Gebruiker zich registreert en de Gebruikersovereenkomst accepteert (ingangs¬datum).
4.5. Registratie als Gebruiker is geheel gratis.

5. SNV is slechts een technisch platform
5.1. SNV fungeert slechts als een technisch platform dat Performer in staat stelt anoniem (webcam)¬diensten aan te bieden en Gebruiker in staat stelt om anoniem (webcam)diensten af te nemen.
5.2. SNV controleert de door Performer aangeboden diensten niet. Evenmin is SNV betrokken bij de aangeboden dienstverlening door Performer.
5.3. SNV treedt slechts op als technisch platform. SNV host alleen de door Performer in de Performers¬account geplaatste informatie, de door Performer aangeboden diensten en de door Gebruiker in de Gebruikers¬account geplaatste informatie op een technisch IT platform (ISP) voor de online publicatie en verspreiding via haar servers op het internet.
5.4. SNV controleert geenszins de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden diensten, de bevoegdheid van Performer om diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om diensten af te nemen. SNV garandeert dan ook niet de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden diensten, de bevoegdheid van Performer om diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om diensten af te nemen. SNV garandeert evenmin dat Performer de aangeboden diensten levert.
5.5. Gebruiker kan diensten tegen baat en om niet van Performer afnemen.

6. Geen vertegenwoordiging
6.1. SNV enerzijds en Gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elke partij handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening.
6.2. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel het tot stand te brengen van een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture of andere vormen van samenwerking, noch, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer. Vorengenoemde brengt Gebruikersovereenkomst derhalve ook niet tot stand.

7. Afname van diensten
7.1. De prijs van de door Performer aangeboden diensten wordt bepaald door de Performer. De prijs van de aangeboden diensten wordt door Performer vermeld op de persoonlijke pagina van de Performer.
7.2. Handelingen en transacties worden niet door SNV goedgekeurd en/of gevalideerd.
7.3. Gebruiker moet voordat deze de dienst afneemt zelf controleren of Performer de dienst mag aanbieden respectievelijk leveren krachtens het toepasselijke recht in land van herkomst en/of verblijf van Performer.
7.4. Uit aangeboden diensten kan niet worden afgeleid dat deze zonder schade zijn voor Gebruiker, voor anderen of voor hun goederen.

8. Informatie en handelingen van Gebruiker
8.1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem/haar geplaatste Informatie op de SNV website.
8.2. De informatie en alle handelingen van Gebruiker mogen niet:
a. onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk zijn;
c. inbreuk maken op auteursrecht, privacy of andere rechten;
d. wet- of enige andere regelgeving overtreden;
e. in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden;
f. obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
g. aansprakelijkheid voor SNV teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de services van de ISP's;
h. ervoor zorgen dat de SNV website wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.
8.3. Gebruiker mag geen acties ondernemen die de integriteit van het feedback systeem ondermijnt of zou kunnen ondermijnen.

9. E-Wallet / SNV betaaldienst
9.1. De 'E-Wallet' is een virtueel tegoed dat door SNV wordt geregistreerd in de E-Wallet van Gebruiker na ontvangst van gelden die afkomstig zijn van Gebruiker teneinde met dit virtueel tegoed betalingen te kunnen verrichten aan Performer.
9.2. De E-Wallet wordt opgeslagen in het computer¬systeem van SNV. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed.
9.3. Gebruiker kan door het opladen van zijn E-Wallet een virtueel krediet verkrijgen om betalingen aan Performer mee te verrichten.
9.4. SNV kan limieten hanteren voor het opladen van de E-Wallet.
9.5. De E-Wallet van Gebruiker mag niet als deposito worden aangehouden.
9.6. SNV vergoedt geen rente over het saldo van de E-Wallet.
9.7. SNV is geen partij bij het aanbieden, het verkopen en/of de levering van door Performer aangeboden (webcam)diensten. Betaling van de Performer middels de E-Wallet maakt dit niet anders.
9.8. SNV brengt per overboeking € 6,80 aan transactiekosten in rekening en verrekent dit bedrag met het terug te storten bedrag.
9.9. Gebruiker is bij terugstorting verplicht volledige, actuele en correcte registratie-informatie en informatie over de (privé)rekening te verstrekken.
9.10. Een tegoed op de E-Wallet van Gebruiker kan uiterlijk 24 maanden na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst teruggevorderd worden.
9.11. Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze op geen andere manier dan via de interface, die door SNV wordt geleverd, toegang tot de E-Wallet zal verschaffen (of zal proberen te verschaffen) aan derden.
9.12. Gebruiker mag geen activiteiten ondernemen die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de E-Wallet (of de servers en netwerken waarmee de E-Wallet is verbonden).
9.13. Gebruiker zal de E-Wallet voor geen enkel doeleinde reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of ten gelegenheid van derden zal stellen.

10. Betaling via Direct Payment
10.1. Performer kan opteren zich door de Gebruiker anders te laten betalen dan via de E-Wallet van de Gebruiker (Direct payment). Betaling van de door Gebruiker verschuldigde vergoeding, geschiedt op de wijze zoals Performer en Gebruiker onderling zijn overeengekomen.
10.2. In hoeverre Gebruiker respectievelijk Performer anoniem blijft is afhankelijk van de door hun hen gekozen wijze van betaling.

11. Betaling diensten via E-Wallet
11.1. Performer kan opteren zich voor de betaalde diensten door de Gebruiker te laten betalen via de E-Wallet van de Gebruiker.
11.2. Bij betaling via de E-Wallet door de Gebruiker wordt gelijktijdig met de levering/afname van de dienst door Performer aan Gebruiker, de door Gebruiker verschuldigde vergoeding, bij Gebruiker ten laste van zijn/haar virtuele tegoed in de E-Wallet geboekt en bij Performer bijgeboekt.
11.3. Betaling via de E- Wallet van Gebruiker verloopt geheel anoniem voor zowel Gebruiker als voor de Performer. Slechts de gekozen Gebruikersnaam respectievelijk de gekozen Performersnaam is zichtbaar.
11.4. SNV brengt aan Gebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van de E-Wallet.

12. Tariefswijziging
12.1. SNV kan de kosten wijzigen. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking op de SNV website, tenzij anders is vermeld. Indien Gebruiker gedurende 14 dagen na deze wijziging SNV kennis geeft deze wijzigingen niet te accepteren, zal de Gebruikersovereenkomst en het recht om de betaalde services van SNV te gebruiken –onmiddellijk na melding – eindigen.

13. Privacy en persoonlijke gegevens
13.1. SNV functioneert slechts als platform dat Performer in staat stelt diensten anoniem aan te bieden en Gebruiker in staat stelt diensten anoniem af te nemen.
Gelet op deze doelstelling is het niet toegestaan om op enigerlei wijze persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, social media accounts; enz.) te verstrekken aan derden of te achterhalen, tenzij Performer en Gebruiker dat gezamenlijk expliciet overeenkomen.
13.2. Informatie over de gegevensbescherming door SNV is vermeld in het privacy beleid van SNV. In dit beleid wordt toegelicht hoe SNV omgaat met de persoonlijke gegevens van Gebruiker en hoe de privacy wordt beschermd.
13.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van Inloggegevens die aan zijn/haar Gebruikersaccount zijn gekoppeld en voor het nemen van alle redelijke maatregelen om deze informatie vertrouwelijk te houden.
13.4. SNV zal Gebruiker informeren ingeval zijn/haar Gebruikersaccount wordt opgeschort. SNV zal de Inloggegevens of Gebruikersaccount opnieuw activeren zodra dit mogelijk is; nadat de redenen voor de opschorting zijn opgeheven.

14. Fraude / misbruik
14.1. SNV is gerechtigd bij een vermoeden van fraude met de E-Wallet een identiteitscontrole te laten uitvoeren. Het niet meewerken van Gebruiker aan een identiteitscontrole kan de onmiddellijke opschorting van het gebruik van de E-Wallet, evenals de beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst tot gevolg hebben.
14.2. SNV is gerechtigd bij een vermoeden van (betrokkenheid bij) fraude, witwassen, overtreding van de Gebruikersovereenkomst, en/of een schending van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het gebruik van de E-Wallet te schorsen, transacties en betalingsopdrachten te blokkeren en/of de Gebruikersaccount te sluiten. Gebruiker zal daarover worden geïnformeerd, tenzij dit SNV verboden is of wanneer dit redelijke veiligheidsmaatregelen in gevaar zou brengen.
14.3. Indien Gebruiker fraude pleegt, opzettelijk of als gevolg van grove nalatigheid niet heeft voldaan aan de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst met betrekking tot de Gebruikersaccount, is Gebruiker aansprakelijk voor alle verliezen die door SNV worden geleden met betrekking tot de ongeoorloofde transacties.

15. Varia
15.1. SNV is gerechtigd alle betalings¬verplichtingen die SNV onder deze Gebruikersovereenkomst kan oplopen, te debiteren van de E-Wallet van Gebruiker, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover SNV onder deze Gebruikersovereenkomst kan beschikken.
15.2. SNV is niet aansprakelijk ten aanzien van Gebruiker of derden voor enig door de Gebruiker geleden verlies als gevolg van opgelegde transactie¬limieten, of andere terugvorderingen.

16. Geschillen
16.1. Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat SNV geen partij is in en niet verantwoordelijk is voor enig geschil tussen Gebruiker en Performer.
16.2. Elk geschil met betrekking tot de door SNV geleverde services moet in eerste instantie worden gemeld aan het online support team van SNV.

17. Garanties
17.1. Gebruiker garandeert hij/zij niet jonger is dan 18 jaar. Gebruiker garandeert daarnaast tenminste de leeftijd te hebben bereikt die gebruik van de site juridisch toestaat.
17.2. Gebruiker garandeert dat hij/zij alle wetten, regelgevingen en verordeningen die van toepassing zijn op het afnemen van zijn/haar diensten of op een andere manier verband houden met het gebruik van de E-Wallet te zullen naleven;
17.3. Gebruiker niet zal trachten een terugbetalings¬transactie te initiëren of te ontvangen die illegaal, frauduleus of in strijd is met van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
17.4. Gebruiker is verplicht om eventueel verschuldigde belastingen, heffingen en commissies die voortvloeien uit het gebruik van de SNV services en/of de SNV website te betalen.
17.5. SNV garandeert Gebruiker dat de E-Wallet met redelijke zorgvuldigheid en vakkennis ter beschikking zal worden gesteld.
17.6. SNV garandeert niet dat de door SNV geboden services aan alle vereisten van Gebruiker zullen voldoen of dat de werking van de E-Wallet ononderbroken, virusvrij, veilig of foutloos zal zijn.

18. Uitsluiting van garanties
18.1. SNV geeft geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken, tijdige, veilige, of foutloze toegang tot de website, van de servers en diensten van Performer.
18.2. SNV sluit binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening.

19. Schending Gebruikersovereenkomst
19.1. Onverminderd andere middelen die SNV ter beschikking staat, heeft SNV het recht Gebruiker onmiddellijk een waarschuwing te sturen, de Gebruikers¬account tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en de services aan Gebruiker te weigeren indien:
a. Gebruiker inbreuk maakt op de Gebruikersovereenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken;
b. het voor SNV onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die Gebruiker heeft verstrekt te controleren;
c. SNV meent dat Gebruiker zich bezighoudt, zal bezighouden of in enigerlei vorm betrokken of verwant is met verboden of frauduleuze activiteiten op de SNV website;
d. SNV meent dat Gebruiker door zijn handelingen SNV schade toebrengt of zal kunnen toebrengen.

20. Beperking van aansprakelijkheid SNV
20.1. De op de SNV websites aangeboden en afgenomen diensten worden niet gevalideerd door SNV. Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de rechtmatigheid van zijn handelingen. SNV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de SNV website aangeboden diensten die de lichamelijke of geestelijke gezondheid kunnen aantasten.
20.2. SNV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte (gevolg)schade, waaronder begrepen:
- enig verlies of vervalsing van gegevens;
- winstderving (hetzij direct of indirect geleden);
- verlies van omzet;
- verlies van goodwill of reputatie;
- opportuniteit;
- of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade;
ongeacht of het verlies of schade te wijten is aan enige wijziging die SNV heeft aangebracht in de SNV website of in de E-Wallet, of wegens een permanente of tijdelijke onderbreking in de SNV website of E-Wallet, en ongeacht of er sprake is van enige nalatigheid van SNV of andere aan SNV toe te rekenen oorzaak.
20.3. De aansprakelijkheid van SNV, jegens Gebruiker – ongeacht de omstandigheden – is in ieder geval beperkt tot het totaal van de bedragen die Gebruiker via de E-Wallet aan de Performer heeft betaald in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, met een maximum van € 150,00.

21. Vrijwaring
21.1. Gebruiker verbindt zich ertoe SNV schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook – met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten – die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit een schending van deze Gebruikersovereenkomst of de documenten die daar bij verwijzing deel van uitmaken, een inbreuk op welke wet of regelgeving dan ook of een inbreuk op de rechten van een derde door Gebruiker.
21.2. Wanneer Gebruiker een aanspraak of vordering op, of geschil heeft met Performer naar aanleiding van het gebruik van de SNV website verklaart en garandeert Gebruiker zijn aanspraak, heeft Gebruiker geen verhaal op SNV, en vrijwaart Gebruiker SNV van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met een dergelijke aanspraak, vordering of geschil.

22. Mededelingen en kennisgeving
22.1. Verklaringen, kennisgevingen en andere mededelingen aan Gebruiker kunnen worden gedaan per post, per e-mail, via publicaties op de SNV website of andere redelijke methoden.
22.2. Bij verklaringen, kennisgevingen en andere mededelingen aan Gebruiker per e-mail zal e-mailadres gebruikt dat Gebruiker heeft opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure dan wel dat Gebruiker heeft vermeld bij zijn registratiegegevens.
22.3. Gebruiker kan zijn E-wallet transacties kosteloos inzien in de online transactiegeschiedenis van zijn E-Wallet. Gebruiker gaat ermee akkoord geen papieren afschriften te ontvangen.

23. Beleidsregels
23.1. SNV behoudt zich het recht voor om beleidsregels op te stellen, die ten doel hebben de algemene voorwaarden aan te vullen en/of de bestaande bepalingen te preciseren dan wel herformuleren. Beleidsregels maken een integraal deel uit van de Gebruikersovereenkomst
23.2. SNV kan het beleid van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de SNV website.
23.3. Na bekendmaking kan Gebruiker gedurende 14 dagen na wijziging SNV kennis geven van zijn weigering deze wijzigingen te accepteren. Na melding hiervan zal deze Gebruikersovereenkomst en het recht om services van SNV te gebruiken –onmiddellijk na melding – eindigen.
23.4. De beleidsregels die bij wijze van referentie integraal deel uitmaken van deze Gebruikersovereenkomst zijn:
a. het SNV Privacy beleid.

24. Beëindigen relatie met SNV
24.1. De Gebruikersovereenkomst blijft van toepassing tot deze door Gebruiker of door SNV wordt opgezegd, zoals hieronder wordt vermeld.
24.2. Als Gebruiker deze Gebruikersovereenkomst met SNV wil beëindigen, kan deze dat te allen tijde onmiddellijk en kosteloos doen door de Gebruikersaccount te sluiten.
24.3. SNV kan de Gebruikersovereenkomst met Gebruiker op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen als:
a. Gebruiker een essentiële bepaling van de Gebruikersovereenkomst heeft overtreden of door handelingen duidelijk maakt niet voornemens of in staat is te voldoen aan de essentiële bepalingen van de Gebruikersovereenkomst;
b. SNV hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer het leveren van de E-Wallet aan Gebruiker wettelijk niet is of wordt toegestaan).
24.4. De beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden waarvan Gebruiker en SNV gebruik hebben gemaakt, die op de relatie tussen Gebruiker en SNV van toepassing zijn geweest, of welke zijn ontstaan in de periode dat de Gebruikersovereenkomst van kracht was of waarvan is aangegeven dat deze voor onbepaalde tijd geldig blijven.

25. Toepasselijk recht
25.1. Op deze Gebruikersovereenkomst is het Curacaos recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Gebruiker en SNV mochten ontstaan, naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten of andere handelingen in samenhang met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Curacao. Zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
25.2. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en een anderstalige versie van deze Gebruikersovereenkomst, is de Nederlandse versie bindend.
25.3. De rechter te Willemstad, Curacao is bij uitsluiting bevoegd over een geschil te oordelen.

26. Overig
26.1. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst als ook uit alle documenten die bij verwijzing van toepassing zijn, vrij en van rechtswege door SNV kunnen worden overgedragen in geval van fusie, splitsing, overname of andere herstructurering.
26.2. De titels van de verschillende secties in deze Gebruikersovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikelen waarnaar ze verwijzen.
26.3. Indien SNV nalaat te handelen met betrekking tot een schending van deze Gebruikersovereenkomst door Gebruiker of door anderen, doet SNV niet automatisch afstand van het recht te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
26.4. Indien SNV een in de Gebruikersovereenkomst vermeld wettelijk recht of rechtsmiddel niet uitoefent of afdwingt (of waarop SNV recht heeft conform het toepasselijk recht) kan dit niet worden gezien als een afstand van recht van SNV. Evenmin wordt dit gezien als het afstand doen van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. SNV kan en mag nog steeds gebruik maken van haar rechten of rechtsmiddelen.
26.5. Hetgeen geregeld in de artikelen: '8. Informatie en handelingen van Gebruiker', '20. Beperking van aansprakelijkheid SNV', '21. Vrijwaring', '22. Mededelingen en kennisgeving', '25. Toepasselijk recht' en '26. Overig' blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze Gebruikersovereenkomst.
26.6. Deze Gebruikersovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen docume

Performer CONTRACT (8th of November 2018)

If you are a provider of Entertainment services on this platform and if you use the ‘payment (billing), ICT hosting and marketing services’ provided by (hereinafter: SNV )please consult this Performer’s Agreement.

This Performer’s Agreement describes the general terms & conditions that apply when you offer and sell your services on an SNV technical Platform or if you use the services provided by SNV, namely:
A. ICT Hosting Service and Marketing Service (Electronic Services)
B. SNV Payment Service (Billing)

This Agreement constitutes a legally valid contract determining the relationship between you, as the Performer, and SNV.

Before you can offer and sell your services on the SNV technical Platform you need to carefully read and accept all the conditions and stipulations of this Performer’s Agreement, including the documents and policy rules that are part of the Agreement.

1. General

1.1 This Agreement replaces all previous agreements between the Performer and SNV with respect to the SNV technical Platforms and the available ‘payment (billing), ICT Hosting and Marketing Services’ offered by SNV.

1.2 In the case of questions about this Agreement the Performer can consult the FAQ page (Frequently Asked Questions) or contact SNV via the online contact form of SNV.

1.3 SNV has the right to make changes to the Performer’s Agreement. SNV will notify the Performer of such changes by means of placing the new, amended Performer’s Agreement on the SNV technical Platform, by means of an e-mail to the registered Performer upon request, or by other means. Changes will take effect 14 days after being announced, or at another time if this is stipulated in the notification. If the Performer is unable to agree with the changes the Performer’s Agreement will terminate.

2. Definitions

2.1 SNV refers to Shoshoro NV registered with the Chamber of Commerce under number 122760, with its offices at , E-Commerce Park Vredenberg, unit 23, Willemstad, Curacao and to the companies and Partners affiliated with Shoshoro NV

2.2 Performer’s Agreement: these general terms & conditions that apply to the Performer.

2.3 Effective Date: the date on which the Performer accepts this Agreement.

2.4 User: a person who purchases Webcam Entertainment Services from the Performer via a Website connected to the technical platform of SNV and who may or may not use the SNV Payment Service (E-Wallet).

2.5 User Account: the User’s personal registration on the SNV technical Platform.

2.6 Performer: a natural person who offers Webcam Entertainment Services to a User on an SNV technical Platform. Wherever the word ‘Performer’ is used this may also be read as ‘you’

2.7 Performer’s Account: the Performer’s personal registration on the SNV technical Platform and/or the web page of the Performer on the SNV technical Platform containing the information of the Performer and the Performer’s Payment Account.

2.8 Your Information: all the information you, as a Performer, put on the SNV technical Platform and/or on the Performer’s Account, including registration details, pictures, videos, feedback and all other communications.

2.9 Performer’s Profile: the full personal and physical description of the Performer.

2.10 Performer’s Name: the name under which the Performer is registered on the SNV technical Platform. Also the name that, in combination with the personal password, gives access to the Performer’s Account.

2.11 Website: A website linked to the technical platform of SNV.

2.12 Hosting: making space available for the placing of information and offering and providing services to the Performer on servers in a secure environment (data centre) in return for payment.

2.13 ICT, Hosting and Marketing: the services SNV provides to the Performer, jointly referred to as Electronical Services.

2.14 ISP: a technical IT platform enabling online publication and distribution of the information and services provided and offered by the Performer in the Performer’s Account via its servers on the Internet.

2.15 Payment Instruction: the authorisation the User gives SNV to deduct the payment of the Performers Fees from the virtual balance in the User’s E-Wallet; this amount is automatically and instantly credited to the Payment Account in the Performer’s Account.

2.16 E-Wallet: virtual balance registered by SNV upon transfer of funds by the User. The User’s E-Wallet is stored in the SNV computer system. The E-Wallet is not an account but a virtual balance. All funds still available in the E-Wallet are owned by the User.

2.17 Webcam Entertainment Service: a service offered and sold by a Performer to a User.

2.18 SNV Payment Service: the crediting of the Performer’s Payment Account by deducting an equal amount from the User’s E-Wallet, for payment of the entertainment services the Performer has provided and sold to the User.

2.19 Billing Fees: the fees SNV charges to the Performers for the SNV Payment Service.

2.20 Financing Transaction: the transaction by which the User deposits funds into his/her virtual balance (E-Wallet).

2.21 Login Details: the combination of Username and password SNV provides to the Performer for accessing the personal Performer’s Account.

2.22 Payment Account: the Performer’s personal current account with SNV, to which SNV credits the Performers Fees..

2.23 Transaction Fees: the costs associated with the Payment Transaction.

2.24 Payment Transaction: the transfer of funds from the Performer's Payment Account into a personal account of the Performer.

2.25 Payment Day: the 1st or 16th day of each calendar month. If this day falls on a Saturday, Sunday or public holiday in Curaçao, the Payment Day will be the next working day.

2.26 Reservation Requirement: the amount that SNV reserves temporarily in accordance with the Performer’s Agreement to cover possible payment cancellations by Users.

2.27 Performer’s Fees: the fees due by the User to the Performer for the purchase of the Webcam Entertainment Services by the User from the Performer.

2.28 Electronical Fees: the fees due by the Performer to SNV for the providing of the Electronical Services.

2.29 Affiliates: third parties with whom AC Webconnecting NV has concluded agreements to provide and offer marketing services to the Performers.

3. Conditions Performer

3.1 The Performer must be a person who is legally competent and authorised to sign binding agreements and must be at least 18. If the legislation in the country of the Performer differs from this rule the Performer must be at least 21.

3.2 The Performer cannot be a person whose Performer’s Account has been temporarily or permanently suspended for legal reason.

4. Registration and agreement

4.1 In order to complete the registration the Performer will select a Performer’s name and password.

4.2 The Performer is personally responsible for all actions involving the Performer’s name and password. The Performer can only access the SNV technical Platform with the personal Performer’s name and password.

4.3 The Performer’s Agreement takes effect on the date the Performer registers and accepts the Performer’s Agreement (Effective Date).

5. SNV is a platform only

5.1 SNV acts exclusively as a technical platform that enables the Performer to offer, provide and sell its Webcam Services anonymously and enables the User to purchase Webcam Entertainment Services anonymously directly from the Performer.

5.2 SNV does not check or monitor the services provided by the Performer and SNV is in no way involved in the services provided by the Performer.

5.3 SNV acts exclusively as a service provider. SNV only hosts the content of the information and services provided and offered in the Performer’s Account (Performer’s Information) and the information put in the User Account by the User on a technical IT platform (ISP) for online publication and distribution via its servers on the Internet and via the sites connected to the technical platform of SNV (SNV Technical Platform).

5.4 SNV has no control over the quality, safety or legality of the Webcam Entertainment Services offered and sold by the Performer, the Performer’s competence to offer and sell the Webcam EntertainmentServices and the User’s competence to purchase the Webcam Entertainment Services. SNV does not guarantee the Performer that the User will pay for the purchased service and SNV does not guarantee the User that the Performer will provide the Webcam Services to the User.

6. No representation

6.1 SNV on the one hand and the Performer on the other are independent parties; each party acts only in its own name and on its own behalf.

6.2 It is not the purpose of this Performer’s Agreement to establish an agency, mandate ship, partnership, joint venture or any other form of collaboration, an employer-employee relationship or a franchisor-franchisee relationship. The Performer’s Agreement consequently does not create any of the above.

7. Provision of services

7.1 Only a registered Performer can offer and sell his Webcam Entertainment Services on the SNV Technical Platform.

7.2 The Performer is responsible for the choice of classification under which the Webcam Entertainment Services are offered.

7.3 Actions and transactions are not approved and/or validated by SNV. The Performer is personally responsible for the legality of his/her actions and offered Webcam Services..

7.4 The Performer determines the price of the offered Webcam Services.

7.5 You are supplying entertainment services to your customers. If you and the User are based in the EU article 54 of the EU VAT Directive 2006/112 is applicable. SNV is a service provider and supplies you financial services and electronic services. If you are based in the EU article 44 and article 196 of the EU VAT Directive 2006/112 is applicable.

7.6 By selling your services via the SNV platform you are considered to be an entrepreneur. Depending on the applicable rules of your country of residence, you may or may not be obliged to charge VAT over your services rendered to your clients. We advise you to consult your local accountant to inform yourself about your particular VAT status in this respect. If your services are subject to VAT, you are personally responsible for your VAT declarations in this respect.

8. Costs and payouts

8.1 There is no charge for registering as a Performer.

8.2 In connection with the sale of the Webcam Services by the Performer to the User, SNV provides to the Performer :
Electronical Services
SNV Payment Service (Billing)

8.3 The amount of the Payment Transaction is based on a range between 40% and 50% of the turnover of the Performer. The remaining amounts of the Performers Fee are retained by SNV to cover (1) the payment of the invoices of SNV due by the Performer for the Electronical Services (between 32% and 42%), which amount represents the Electronical Fees and (2) the Billing Fees (fixed at 18%).
In case the Marketing Services are been provided by an Affiliate under a contract in this respect with AC Webconnecting NV, SNV will on behalf of AC Webconnecting NV retain from the Performers Fee the fee of that Affiliate . The Performer has the right to download at any time from his Personal Performer Account the invoices which have been paid by retaining amounts from the Performers Fees as set out above.

8.4 When transferring amounts from the Payment Account to the Performer's (personal) account SNV doesn't charge any Transaction Fee in case of use of XLC card, or SEPA wire. In all other cases SNV will charge transaction fee.

8.5 SNV is entitled to change the fees the Performer is due to SNV that is the fees for the
Electronic Services and/or the fees for the SNV Payment Service and/or the Transaction Fees.. Changes will take effect 14 days after the change has been announced on the SNV Technical Platform, unless stipulated otherwise. If, in the 14 days after this change, the Performer notifies SNV that he/she does not accept the changes in question the Performer's Agreement and the right to use the Electronical and Billing Services services will terminate immediately upon receipt of this notification.

9. SNV Payment Service

9.1 The Performer is obliged to provide complete, up-to-date and correct registration information and information about his/her (personal) account and to update this information on a regular basis to keep it current and correct.

9.2 The Performer agrees that:
a. the sale of the Performer's Webcam Services constitutes a transaction between the Performer and the User; SNV is not a party to this sale.
b. SNV is not responsible for and has no influence on the completion or the payment of the Performer’s Fee for the Webcam Services purchased by the User.

9.3 If a Financing Transaction is reversed for whatever reason (cancellation) SNV is entitled to recover the payment from the Performer by debiting the previously credited amount back from the Performer's Payment Account.

9.4 SNV has a Reservation Requirement of 5 percent of the amount of the Webcam Services the User has purchased from the Performer. The Reservation Requirement is a temporary reserve (180 days) to cover potential payment cancellations by the User.

9.5 SNV can suspend a Payment Transaction if SNV, at its own discretion, suspects that the Transaction:
is based on a factual error;
is fraudulent or is made using a fraudulent or invalid method of payment;
is a possible case of money laundering.

9.6 SNV will notify the Performer about the suspension of any Payment Transaction.

9.7 SNV is entitled to deduct all payment obligations that SNV may accrue under this Performer's Agreement from the Performer's Payment Account, in addition to all other rights and legal means available to SNV pursuant to this Performer's Agreement.

9.8 SNV is not liable to the Performer or third parties for any loss suffered by the Performer as a result of imposed transaction limits, Reservation Requirements, payment cancellations or other refund demands.

10. Additional conditions SNV Payment Service

10.1 The Performer agrees that:

a. the Performer’s Payment Account may not be a deposit account;
b. SNV is not required to pay the Performer interest on any balance in the Performer’s
Payment Account.

10.2 The Performer agrees and acknowledges that SNV is not a party to and is not responsible for any dispute between the User and the Performer.

10.3 Any dispute with respect to the SNV Payment Service must, in the first instance, be reported to the SNV online support team.

11. Guarantees

11.1 Each party declares and guarantees that he/she/it is legally competent and authorised to sign this Performer’s Agreement.

11.2 The Performer guarantees SNV that he/she is at least 18. If the legislation in the country of the Performer differs from this rule the Performer must be at least 21. For this purpose the Performer will supply a copy of a valid ID.

11.3 The Performer guarantees SNV that:
a. the Performer will comply with all the laws, regulations and bylaws that apply to the provision of his/her Webcam Services or are otherwise related to the Performer’s use of the SNV Payment Service;
b. the Performer will not attempt to initiate or receive a Payment Transaction that is illegal or fraudulent or that conflicts with the applicable legislation and regulations;
c. the Performer will pay all taxes, levies and commissions which will be due for the Performer in respect of the use of the Electronical Services and/or the SNV Payment Services and/or the SNV Technical Platform.

11.4 Irrespective of whether the Performer is a natural person (private individual) or legal entity (company), certain taxes, social insurances, or other levies or charges may apply in connection with the Webcam Services offered and sold by the Performer. The Performer is liable for all such amounts that are or will be owed by the Performer in their own country of residence or any other country.

11.5 SNV guarantees the Performer that the SNV Payment Service will be provided with reasonable care and professionalism.

11.6 SNV does not guarantee that the SNV Payment Service will meet all of the Performer’s requirements or that the SNV Payment Service will function uninterruptedly, be virus-free, safe or error-free.

12. Announcement and notification

12.1 This Performer’s Agreement is drawn up in the English language. In the event of a conflict between the English version and a version in another language the English version will prevail.

12.2 The Performer agrees that SNV can send the Performer electronic messages that relate to the Performer’s use of the SNV Payment Service or any other matter.

13. Information and actions on the part of the Performer

13.1 The Performer is solely responsible and liable for the Performer’s Information placed on the SNV Technical Platform. The Performer is obliged to comply with all the applicable national, European and international regulations relating to the activities and services offered on the SNV Technical Platform.

13.2 This information and any actions on the part of the Performer cannot:
a. be incorrect, inaccurate or misleading;
b. be insulting, threatening, damaging or defamatory;
c. infringe copyrights, privacy or other rights;
d. break the law or violate any other regulations;
e. breach public order and/or public morals;
f. be obscene or inappropriate or contain child pornography;
g. create liability for SNV or cause the (full or partial) loss of the services on ISPs of SNV;
h. cause the SNV Technical Platform to suffer interruptions or damage, function less efficiently or be influenced in such a way that its effectiveness or functionality is in any way diminished.

13.3 The Performer gives SNV a non-exclusive, worldwide, uninterrupted, irrevocable,
royalty- free and transferable (via several third parties) license to exercise the copyrights,
trademarks, publicity and database rights with respect to the Performer’s Information
(always including pictures, videos and online images) placed on known and as of yet
unknown media, to the extent that this is necessary to provide the Marketing Service to the
Performer.

14. Fraud or money laundering

14.1 Without prejudice to any other legal remedy, SNV can suspend or terminate a Performer's Account if actions on the part of the Performer cause SNV to reasonably suspect or give the impression that there is any form of involvement or association with fraudulent activities on the SNV Technical Platform.

14.2 If the Performer commits fraud or deliberately or as a result of gross negligence fails to comply with the stipulations of the Performer’s Agreement with respect to the Performer’s Account, the Performer is liable for all loss suffered in relation to the unlawful transactions.

15. Violation of the Performer’s Agreement

15.1 Without prejudice to any other means available to SNV, SNV has the right to send the Performer an immediate warning, suspend or terminate the Performer’s Account temporarily or indefinitely and refuse to provide services to the Performer if:

a. the Performer violates the Performer’s Agreement or the documents that form an integral part of the Performer’s Agreement for reference purposes;
b. it proves impossible for SNV to verify the correctness of the information provided by the Performer; or
c. SNV suspects that the Performer is engaged in, will be engaged in or is in any way involved or associated with fraudulent activities on the SNV Technical Platform;
d. SNV feels that by his/her actions the Performer will or may cause damage to SNV.

16. Limitation of liability SNV

16.1 The services offered and purchased on the SNV Technical Platforms are not validated by SNV. The Performer is solely liable for the lawfulness of his/her actions. SNV accepts no liability whatsoever associated with a potential risk or deficiency of the Webcam Services offered on the SNV Technical Platform that can affect physical or mental health.

16.2 SNV can never be held liable for any direct or indirect damage or (consequential) loss, including but not limited to :

any loss or falsification of data;
loss of profits (suffered directly or indirectly);
loss of turnover;
loss of goodwill or reputation;
loss of opportunity;
or for indirect, incidental, additional or any other damage, irrespective of whether the loss or damage is attributable to any change SNV has made to the SNV Technical Platform or the SNV Payment Service, or due to a permanent or temporary interruption in the SNV Technical Platform or SNV Payment Service, and irrespective of any negligence or other cause.

16.3 SNV's liability to the Performer – irrespective of the circumstances – is in any case limited to the total of the amounts the Performer has received from SNV in the 6 months preceding the legal action that gives rise to the liability, with a maximum of €150.

17. Indemnity

17.1 The Performer will compensate SNV and protect SNV against any entitlement or claim whatsoever - including reasonable solicitors’ fees - on the part of a third party and that is attributable to or arises from a violation of this Performer’s Agreement or the documents that form part of the Agreement for reference purposes, a violation of any law or regulation whatsoever or the infringement of the rights of a third party by the Performer.

17.2 If the Performer has an entitlement or claim against or a dispute with a User as a result of the use of the SNV Technical Platform the Performer indemnifies SNV against any claims, liability, damage, loss, costs and fees, including legal fees, known or unknown, that are associated with such an entitlement, claim or dispute.

18. Announcements and notification

18.1 Declarations, notifications and other announcements from SNV to the Performer can be made by post, e-mail, via publications on the SNV Technical Platform or by any other reasonable method.

18.2 All announcements intended for the Performer will in principle be sent to the e-mail address the Performer provided to SNV upon Registration.

19. Policy rules

19.1 SNV reserves the right to formulate policy rules that have the objective of complementing the general terms & conditions and/or flesh out or reformulate the existing stipulations. Policy rules form an integral part of the Performer’s Agreement.

19.2 SNV can change the policy rules from time to time. Important changes will be announced on the SNV Technical Platform.

19.3 After notification the Performer can, in the 14 days after a change, notify SNV of the refusal to accept the changes in question. After this notification this Performer's Agreement and the right to use the Electronical Services and the SNV Payment Services will terminate immediately upon receipt of the notification.

19.4 The SNV Privacy Policy rules form an integral part of this Performer’s Agreement

20. Termination of relationship with SNV

20.1 The Performer’s Agreement will remain in place until such time as it is cancelled by the Performer or by SNV, as outlined below.

20.2 If the Performer wishes to terminate this Performer’s Agreement with SNV the Performer can do so at any time and free of charge by closing the Performer’s Account.

20.3 SNV can terminate the Performer’s Agreement with the Performer at any time without prior notice if:

a. the Performer has violated an essential stipulation of the Performer’s Agreement or has made it clear by his/her actions that he/she does not intend to comply or is not capable of complying with the essential stipulations of the Performer’s Agreement; or
b. SNV is legally obliged to do so.

20.4 The termination of this Performer’s Agreement does not affect the legal rights, obligations and responsibilities the Performer and SNV have used, that have applied to the relationship between the Performer and SNV, or that arose in the period that the Performer's Agreement was in effect or for which it is stipulated that they remain valid for an indefinite period.

20.5 Upon termination of this Performer’s Agreement or any other termination of the use of the SNV Payment Service by the Performer the Performer remains responsible for all cancellations and recovery costs.

21. Applicable law

21.1 Curacao law applies to this Performer’s Agreement. Any disputes that arise or may arise between the Performer and SNV as a result of this Performer’s Agreement or subsequent agreements or other actions in relation to this Performer’s Agreement will be settled by the compentent courts in curacao.

21.2 In the event of a conflict between the English version of this Performer’s Agreement and a version in another language, the English version will prevail.

22. Other

22.1 The Electronic Services ICT, Hosting and Marketing as well as the SNV Payment Service (Billing) referred to in this Performer’s Agreement are supplied by SNV.

22.2 The Performer agrees that SNV can freely and by operation of law transfer the rights and obligations arising from this Performer’s Agreement and from all the documents that apply for reference purposes in the event of a merger, division, takeover or other restructuring.

22.3 The titles of the various sections of this Performer’s Agreement are indicative only and do not necessarily give an exact indication of the content of the articles to which they refer.

22.4 If SNV fails to act in respect of a violation of this Performer’s Agreement by the Performer or by others SNV does not automatically waive the right to act in respect of later or similar violations.

22.5 If SNV does not exercise or enforce a legal right or legal remedy referred to in this Performer’s Agreement (or to which SNV is entitled in accordance with the applicable law) this cannot be considered a waiver of the rights of SNV. Neither can it be considered a waiver of the right to act in respect of later or similar violations. SNV can and may always use its rights or legal remedies.

22.6 The provisions in the following articles: ‘13. Information and actions on the part of the Performer’, ‘16. Limitation of liability SNV’, ‘17. Indemnity’, ‘18. Announcements and notification’, ‘21. Applicable law’ and ‘22. Other’ and any other provision insofar as applicable continue to exist after the termination or expiry of this Performer’s Agreement.

22.7 This Performer's Agreement, accompanied by the documents and policy rules included for reference purposes, constitutes the entire agreement between the Performer and SNV.

Privacyverklaring van

25 mei 2018

De bescherming van gegevens heeft een hoge prioriteit in ons bedrijf. Ten aanzien van de verwerking van gegevens houden wij ons strikt aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in EU van toepassing is. Dit betekent dat:

 • wij/we ons verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij/we duidelijke uitleg geven over onze doelstellingen voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
  • wij/we u eerst om de uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is;
  • wij/we de gepaste beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en we eisen hetzelfde van derde partijen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken; .* wij/we uw recht op inzage, correctie of verwijdering respecteren van de persoonsgegevens die wij in bezit hebben.

is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle gegevens. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Registratie

Voor sommige functies van onze website moet u zich vooraf registreren. U dient gegevens over uzelf te verstrekken en een gebruikersnaam (pseudo) en wachtwoord te kiezen voor het account dat wij voor u zullen aanmaken.
Hiertoe gebruiken we uw naam, adres, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en pseudo. We hebben deze gegevens nodig vanwege de overeenkomst die tussen ons bestaat. We slaan deze gegevens op tot op het moment dat u uw account afsluit.
We bewaren deze gegevens zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt, om berichten met u te kunnen uitwisselen als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst en ook om u te de lijst met diensten die u op ons platform hebt gekocht te kunnen leveren.

Laden van de elektronische portemonnee (E-Wallet)

Via m.sesso.cf kunt u krediet in uw E-Wallet laden om diensten van andere partijen te verkrijgen. Dit vereist bepaalde persoonsgegevens die we delen met de betalingsproviders om het laden van de elektronische portemonnee (E-Wallet) te vergemakkelijken.

Uw persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn: uw naam en adres, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. We hebben deze gegevens nodig vanwege de overeenkomst die tussen ons bestaat. We slaan deze gegevens op gedurende de wettelijke bewaartermijn die door de belastingdienst wordt opgelegd.

Promotie

We verzorgen de promotie van onze nieuwe producten en diensten via onze nieuwsbrief. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail bevat een afmeldingslink.

De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die u voor de nieuwsbrief hebt gegeven, kan op elk moment worden ingetrokken. Om uw recht op intrekking van uw toestemming uit te oefenen, is er altijd een speciale link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk moment direct op het platform af te melden voor de nieuwsbrief.

Advertenties

Onze website vertoont generieke advertenties. We verzamelen voor dit doel geen persoonsgegevens.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem zijn opgeslagen. Cookies zijn nodig om ons in staat te stellen de werking van onze website te verbeteren en om u tijdens uw bezoeken te herkennen. Op deze manier hoeft u niet elke keer opnieuw in te loggen en onthouden wij uw instellingen en voorkeuren. We delen geen cookies met derden en we richten ons niet op de op cookies gebaseerde advertenties.

U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen, maar hierdoor kunnen sommige functies onbruikbaar worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen delen we uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of organisaties, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Statistieken

We maken statistieken over het gebruik van de website, wat ons ertoe leidt om persoonsgegevens te gebruiken. We gebruiken deze statistieken om de presentatie en werking van onze website te verbeteren en we hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens in de strikte noodzaak van dat effect.

Veiligheid

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijziging van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Uw gegevens inzien en wijzigen

U kunt contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze Privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

U beschikt over de volgende rechten, het recht om:

 • geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we bezitten en over het gebruik dat we ervan maken;
 • de door ons opgeslagen persoonsgegevens van u te controleren;
 • de onjuiste persoonsgegevens te wijzigen;
 • verwijdering van verouderde persoonsgegevens te verzoeken;
 • uw toestemming in te trekken;
 • u te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat u zich nog steeds dient te identificeren om uw rechten op het inzien/wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens te kunnen uitoefenen; dit om er zeker van te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Klachten

Als u vindt dat wij u niet de gelegenheid bieden om uw rechten naar behoren uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, als u in de Europese Unie woont. Bijvoorbeeld in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens


Telefoon:
E-mail:
Website: m.sesso.cf

, a Curaçao Corporation, does hereby voluntarily state that all performers appearing on this web site and issuing their respective sexually explicit images, were at least 18 (eighteen) years-of-age with governmental picture identity records on file in compliance with the spirit of 18 U.S.C. §2257.

Documentation as aforesaid is retained and only disclosed in conformance with Curaçao and EU Privacy Statutes.

Please direct any inquiries to:
Custodian of Records
De webcams live zien!
Bezig te downloaden, even wachten a.u.b. ... Laden ...

Krediet verkrijgen

Krediet verkrijgen